ކުމުންދޫ ސްކޫލް

މޫސާ ޙަސަން- މަލަސް، ހދ.ކުމުންދޫ އަހަރެންނަކީ މަތިވެރި ބިނާ އަގުހުރި ކުމުންދޫ މަދަރުސާ                              އަހަރެން ކިޔައިދޭ  މީ މަގޭ ޑައިރީ   ކުމުންދޫ މަދަރުސާ            ********************************************* އިލްމީ ހިޔާ ފަތުރާލަދިން ލޮބުވެތި ކުމުންދޫ މަދަރުސާ                              ހިލްމާ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުނގެނޭށެވެ. އުނގަންނައިދޭށެވެ.

ލިޔުނީ: ފާޠިމަތު ނާހިދާ ، އެނބުރޭވިލާ ހދ.ކުމުންދޫ އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ އެކައްޗެއްވެސްނޭގޭ މަޚުލޫޤެއްގެގޮތުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަންތައްތައް އުގެނޭން ފަށައެވެ. އަދި އޭނާގެ ވަށައިގެންއުޅޭ އެންމެން އޭނާއަށް އުގަންނައިދޭން ފަށައެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުމުންދޫގައި ……… ވަގުތުކޮޅެއް

މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ  / މީޒާން ، ޅ.ނައިފަރު މަގޭ ޅަދުވަސް މަގޭޅަދުވަސް އަލުން އަންނާނެނަމަ އެދުވަސް މަގޭ ޅަދުވަސް މަގޭ އުޚުތުން އަޚުން އައުކޮށް ލިބުނު އެދުވަސް ބިމުން ބޮޑު މާރަށެއް ފެހިގަސްތަކުން ފެންނާނެ ބޮޑު މަލަވެސް ކުމުންދޫގައި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މީވެސް ޒުވާބެއް

ލިޔުނި: މުޙައްމަދު އާދަމް ސޯމާ ހދ.ކުމުންދޫ، މޫސާ ޙަސަން މަލަސް ހދ.ކުމުންދޫ ބައިވެރިން: – މުދިންބޭ (ކާސިންބޭ – ފަންޑިތަވެރިންގެ މުއްލާ) – މުދިންބޭގެ އެހީތެރިއެއް – މަނިކު (ފަންޑިތަ ވެރިޔާގެ ގާތަށް ގެންދިޔަ ބަލިމީހާ (އެޕެންޑިކްސްގައިރިއްސުމުގެބަލި) –
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފޯނުކޯލު

ލިޔުނި: މޫސާ ޙަސަން ، މަލަސް ހދ.ކުމުންދޫ ބައިވެރިން: – ހައްވަ – ހަސަނު – ދަރިފުޅު (ފިރިހެން) – ދަރިފުޅު (އަންހެން) – 2 ފުލުހުން – ރަޙްމަތްތެރިއެއް (އަންހެން)   މަންޒަރު ފެށިގެން ދާއިރު ފެންނާނީ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގެއްލިއްޖެ ވަގުތަކީ އަނބުރާ ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

 ޢާއިޝަތު އާދަމް، ބާނި ހ.ދ.ކުމުންދޫ   ވަގުތަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެކަމަކަށްވެސް ވަކި ވަގުތެއް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ. މިހެންމިކަން އޮތްއިރު އެންމެ މުހިއްމުކަމަކީ ވަގުތުގެބޭނުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފުމެވެ. ކޮންމެވަގުތަކީވެސް ފައިދާ ހުރި ރަގަޅު ވަގުތަކަށް ހެދޭތޯބަލާށެވެ. ވަގުތުގެ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކަލާއަށް މިހާރު އަހަރެން ނުފެންނަނީހެއްޔެވެ؟

  މޫސާ ޙަސަން- މަލަސް / ކުމުންދޫ   ހާދަހާ ދެރައެއްވެޔޭ ހަމަ ފެންނަކަމަކަށް ނަހަދަޔޭ އާދަކޮށް ކައިރިންދިޔަސް އަމުދުންބަލައިވެސް ނުމެލަޔޭ އޭރު ތިޔަ ހިތުގައި މަޤާމެއްދީ ޝަރަފުވެރިކަންދިނަސް ބޭރުކޮށްލީމާ މިއަދު ކެކުޅުން  ހިތަށް ލިބެމުން ދެޔޭ ވޭންތަކެއް
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތަޢުލީމު ލިބިގަންނަންވީ ކީއްވެ؟

ލިޔުނީ : ލީލާ މޫސާ – ވިދުވަރުގެ ހދ.ކުމުންދޫ   ކަލޭމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ތަޢުލީމަކީ ކިހާ މުހިއްމު އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ކަލޭމެން ގަބޫލު ކުރަންތަ! ތަޢުލީމު ނެތި ދިރިއުޅުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެއްކަމަށް! ކަލޭމެންނަށް ތަޢުލީމާ ނުލާ މީހުންނާ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ